SeeJay Huang

SeeJay Huang

Diamond sutra different

7 stories

SeeJay Huang

SeeJay Huang

若P則Q

5 stories

SeeJay Huang

SeeJay Huang

《猶太人的思考技術》讀後心得

6 stories

SeeJay Huang

SeeJay Huang

熱衷於思考~邏輯、批判性思考、認知心理學、腦科學等等。目前研究批判性思考、雜阿含、金剛經、與行為經濟學。fb.me/seejaytalk